မရွိျခင္းသက္ေသ

>>>Download

ေတးေရး - ေစာ၀င္းလြင္
ေတးဆုိ - မ်ဳိးႀကီး
Band: MYC
Studio: PTL

VERSE 1
သံုးရက္ေျမာက္တဲ့ေန႔ ခႏၶာနဲ႔ထေျမာက္ၿပီး
သခ်ဳႋင္းတံခါးေတာင္ ဖြင့္ဟလ်က္ဖြင့္ဆုိၿပီ (မရွိျခင္းသက္ေသ)
ဒုိ႔ရဲ့အျပစ္ေတြေတာင္ ခြင့္လႊတ္ျခင္းလက္ေဆာင္ကုိ
အမႈၿပီးဆံုးျခင္းေနာက္မွာ ေသဆံုးခဲ့၀ိညာဥ္ထဲ

CHORUS
မွားမယ္ ဒါကုိ မေမ့သင့္
မွားမယ္ ပါးစပ္မပိတ္နဲ႔
ကုိယ္ေတာ္ရွင္အေသခံျခင္းက လူအတြက္၀မ္းေျမာက္သတင္းေကာင္း
ထေျမာက္ျခင္းက လူ႔ဘ၀ႀကီးအတြက္ ထူးျခားတယ္
အဂၢါပါယ္ျမင့္ျမတ္သည့္ခ်စ္ျခင္း ဒါစံယူထုိက္သည့္ ခြင့္လႊတ္ျခင္း
အနည္းဆံုးကေတာ့ ထေျမာက္ျခင္းရဲ့သက္ေသ အုိး

VERSE 2
အားလံုးအတြက္စြန္႔လႊတ္ျခင္း ေလာကသားမ်ားအား
သားေတာ္ သားေတာ္ကုိ ေပးအပ္ခဲ့ေလၿပီ
သင့္ရဲ့၀မ္းတြင္းက အျပစ္သားရဲ့သေႏၶ ေဂါလေဂါသမွာ
ေျမႇာက္ထားၿပီး ေဆးပစ္ေလၿပီ

CHORUS
မွားမယ္ ဒါကုိ မေမ့သင့္
မွားမယ္ ပါးစပ္မပိတ္နဲ႔
ကုိယ္ေတာ္ရွင္အေသခံျခင္းက လူအတြက္၀မ္းေျမာက္သတင္းေကာင္း
ထေျမာက္ျခင္းက လူ႔ဘ၀ႀကီးအတြက္ ထူးျခားတယ္
အဂၢါပါယ္ျမင့္ျမတ္သည့္ခ်စ္ျခင္း ဒါစံယူထုိက္သည့္ ခြင့္လႊတ္ျခင္း
ေၾကျငာပါကမၻာေျမဆံုးထိ (ေဟာ)ေျပာၾကားဖုိ႔ေတာ့
မေမ့ၾကနဲ႔ေပါ့ ထပ္ဆင့္

ကယ္တင္ျခင္းအေၾကာင္း
ႏုိင္ငံတည္လုၿပီ ႏုိင္ငံတည္ခ်ိန္နီး
ႏုိင္ငံတည္လုၿပီ ႏုိင္ငံတည္ခ်ိန္နီး

CHORUS
အုိး ေတြး ေသခ်ာေနတယ္ ထေျမာက္ျခင္းသမုိင္းထူးျခား
ထေျမာက္ျခင္းအား ျမည္းစမ္းၾကည့္လုိက္ ထူးျခားမယ္
အဂၢါပါယ္ျမင့္ျမတ္သည့္ခ်စ္ျခင္း ဒါစံယူထုိက္သည့္ ေျဖလႊတ္ျခင္း
အနည္းဆံုးကေတာ့ ထေျမာက္ခဲ့ျခင္းရဲ့အခ်ိန္ (လြန္ေျမာက္ခ်ိန္)


No comments:

Post a comment

Note: only a member of this blog may post a comment.