ရိတ္သိမ္းကာလ

>>>Download

ေတးေရး - အယ္လ္ေဇာ္လ
ေတးဆုိ  - အယ္လ္ေဇာ္လ၊ ရတနာဦး

VERSE 1
ကုိယ္ေတာ္ရွင္အတြက္ အေကာင္းဆံုးေတြ ေပးဆပ္ပါရဲ႕လား
(ဆုေတာင္းျခင္းမ်ားရဲ႕ အင္အားနဲ႔ ေတာင္းေလွ်ာက္လုိက္ပါလား)
ဟား …
(အားနည္းျခင္းမ်ား ဘယ္သုိ႔ဘယ္)
(-- ကုိယ္ေတာ္ရွင္ဘုရား --) ထံပါး

CHORUS
တန္ခုိးမ်ား ၀ိညာဥ္တန္ခုိးမ်ား ကုိယ္ေတာ္ရွင္အတြက္သက္ေသ
ကမၻာဆံုးထိ ေ၀ငွရမယ္ ( ေလာကသားမ်ား ကယ္တင္ျခင္းရဖုိ႔)
အုိ ဟုိ ဟုိ ႏုိးၾကား ဒို႔၀ိညာဥ္ႏုိးၾကား အခ်ိန္နာရီ နီးကပ္လာၿပီ
ကယ္တင္ပုိင္ရွင္ ေနာက္ထပ္မလာခင္မွာ

VERSE 2
လယ္ျပင္မွာ စပါးခင္းေတြ ၀င္းမွည့္ေနၿပီေလ
(ရိတ္သိမ္းျခင္းမ်ားအတြက္ ခြန္အားကုိ ေတာင္းေလွ်ာက္လုိက္ပါဦး)
ဟား...
(၀မ္းေျမာက္ျခင္းကုိေပးေနတဲ့)
(-- ၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရား --) ထံပါး

BRIDGE
ကမၻာဆံုးတုိင္ ကုိယ္ေတာ္ရွင္ရဲ႕ သက္ေသ
၀ိညာဥ္ေတာ္၏ ခြန္အားမ်ားနဲ႔  ဟာ…


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.