ထေလာ့လင္းေလာ့

>>>Download

ေတးဆုိ - ေစာ၀င္းလြင္

VERSE 1
အခ်ိန္မ်ားကုိ အက်ဳိးမဲ့ေစေသာ ေၾကာက္ရြံ႕စိတ္မ်ား လႊမ္းမုိးလုိ႔ေနလား
ဘ၀လမ္းမွာ ျဖတ္ေလွ်ာက္ရေသာ အခက္အခဲေတြၾကား ညည္းတြားလုိ႔ေနမလား
ရင္ထဲက အေတြးေဟာင္းေတြေၾကာင့္ ေသာကေတြထဲ စီးဆင္းဦးမွာလား
ဘုရားသားသမီးေတြပဲ ဘာေၾကာင့္မ်ား ႐ႈံးရမွာလဲ
အေမွာင္ထုကြယ္ကာ ေရာင္နီလင္းျဖာရန္ ကုိယ္ေတာ္ဘုရား မိန္႔မွာခဲ့ၿပီ
ေဆာင္ရြက္ရန္ အခ်ိန္မ်ား တန္ေနၿပီ

VERSE 2
လယ္ကြင္းမွာ ၀င္းမွည့္ေနေသာ စပါးမ်ားစြာက သင့္ကုိေစာင့္ေမွ်ာ္ေန
ကမၻာႀကီးဟာ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အတုိင္း ျပည့္စံုရန္အတြက္ နိမိတ္တုိ႔ေတြ႕ေနၿပီ
လူသားေတြ ၀မ္းေျမာက္ရန္အတြက္ ေကာင္းသတင္းေဆာင္ရင္း သြားဖုိ႔အခ်ိန္တန္ၿပီ
ဘုရားသားသမီးေတြပဲ ဘာေၾကာင့္မ်ား မသြား၀ံ့မွာလဲ
အေမွာင္ထုကြယ္ကာ ေရာင္နီလင္းျဖာရန္ ကုိယ္ေတာ္ဘုရား မိန္႔မွာခဲ့ၿပီ
ေျခလွမ္းေတြျပင္လုိ႔ ခရီးႏွင္စုိ႔

CHORUS
ထမယ္ လင္းမယ္ ဘုရားအတြက္ သြားမယ္
ထမယ္ လင္းမယ္ ဘုရားအတြက္ အေစခံမယ္
အသက္ထက္ဆံုးထိတုိင္ ဒုိ႔မ်ား ဆံုးျဖတ္ၿပီး
ခေရာင္းေတာလမ္းလည္း ျဖတ္မယ္ ပန္းခင္းလမ္းလည္း ျဖတ္ကာရယ္
တစ္ခ်ိန္က်ရင္ ဘုရားျမတ္အလုိအတုိင္း လုိက္ေလွ်ာက္သူအတြက္
အသင့္ျဖစ္လ်က္ေနေသာ ဆုလာဘ္ေတြနဲ႔ ေစာင့္ႀကိဳေန

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.