ခ်ီးမြမ္းပါ

>>>Download

ေတးေရး - ေရာင္ျခည္ဦး

VERSE 1
ႀကီးျမတ္ေသာ ဘုရားရွင္ ေကာင္းျမတ္ေသာ ဘုရားရွင္
တန္ခုိးနဲ႔ျပည့္ ကယ္လႊတ္ရွင္ တစ္ပါးတည္းသား ေစလႊတ္ေသာသူ
ဒုိ႔ရဲ႕အျပစ္ေဆာင္သြားသူ ဒုိ႔အတြက္ ကုိယ္စားခံ
ေပးဆပ္ခဲ့သူေမတၱာ ႀကီးျမတ္ျခင္း အစဥ္ခ်ီးမြမ္းမည္

CHORUS
ထာ၀ရဘုရားသခင္ ဘုန္းႀကီး ကယ္တင္ဖုိ႔ရန္ လုပ္ေဆာင္သူ
ထာ၀ရအၿမဲ တည္ရွိသူ ကၽြႏု္ပ္ခ်ီးမြမ္း/ကုိးကြယ္
ေယ႐ႈဘုရား ကယ္လႊတ္သူ ကယ္တင္ျခင္းကုိ ေပးပုိင္သူ
ထာ၀ရအၿမဲ တည္ရွိသူ ကၽြႏု္ပ္ခ်ီးမြမ္း/ကုိးကြယ္

VERSE 2
မုိးလံုးမ်ား ထစ္ခ်ဳန္းကာ သခင့္ရဲ႕ -----
လႈိင္းတံပုိးမ်ား ျမင္သည့္အခါ ႀကီးျမတ္ေသာ သခင္ဘုရားေရွ႕မွာ
ခ်ီးမြမ္းျခင္း ယဇ္မ်ားနဲ႔ သခင့္ရဲ႕ေရွ႕မွာ ကုိးကြယ္
ဒူးေထာက္လ်က္ အစဥ္ကုိးကြယ္ ႀကီးျမတ္ေသာ သခင္ဘုရားေရွ႕မွာ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.