ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အသံ

>>>Download

ေတးေရး - ကုိေထြး

VERSE 1
ကုိယ္ေတာ္ေရွ႕မွာ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔စု႐ံုးကာ
ကုိယ္ကိုႏွိမ့္ခ် အျပစ္တုိ႔ကုိ စြန္႔လႊတ္
သခင့္ထံ ေတာင္းေလွ်ာက္အသနားခံ
ကုိယ္ေတာ္မ်က္ႏွာ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ လွည့္၍ မစပါ
ကုိယ္ေတာ္ထံေတာ္ပါး

VERSE 2
၀န္ခံေတာင္းပန္ ဘုန္းႀကီး အဖဘုရားထံ
အစဥ္လြန္က်ဴးသမွ် အျပစ္တုိ႔ကုိ ခြင့္လႊတ္
ခ်မ္းသာ ေကာင္းႀကီးမုိးရြာသြန္းပါ
ကုိယ္ေတာ္၀ိညာဥ္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ေပၚ သြန္းေလာင္း မစပါ
ကုိယ္ေတာ္ထံေတာ္ပါး

CHORUS
ကၽြႏ္ုပ္တို႔အသံ အစဥ္နားေညာင္းပါ ဆုေတာင္းေသာအသံ
အျပစ္မ်ားလႊတ္ကာ ခက္ခဲျခင္းမ်ား ဒုကၡႏြံတြင္းမွ
လြတ္ေျမာက္ရန္ သခင္မစပါ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ တုိင္းျပည္ ၾကြယ္၀ဖုိ႔ရန္
ကုိယ္ေတာ္သနားျခင္းက႐ုဏာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အသက္တာေပၚမွာ
သြန္းေလာင္းမူပါ

VERSE 3
အခ်ိန္သာ လမ္းမွာ ေမာဟုိက္ပင္ပန္းစြာ
ႀကံစည္ႀကိဳးစား ႏွလံုးသားမွာ ခမ္းေျခာက္
သခင့္ထံ ျပပ္၀ပ္ငုိေၾကြးကာ
ေျခေတာ္ရင္းမွာ ဒူးေထာက္႐ုိက်ဳိးလ်က္ ေတာင္းေလွ်ာက္သံ
ကုိယ္ေတာ္ထံေတာ္ပါး

BRIDGE
အရာအားလံုးတုိ႔ထက္ ႀကီးျမတ္ဆံုးေသာ
ဘုန္းတန္ခုိးနဲ႔ ျပည့္စံုတဲ့ဘုရားရွင္
ေျပာင္းလဲျခင္းကင္းတဲ့ သခင့္ရဲ႕အခ်စ္နဲ႔
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ရဲ႕ဘ၀ လြတ္ေျမာက္ေစ
ဘုန္းႀကီးေသာ သခင့္ရဲ႕ေရွ႕ေတာ္
ႏွလံုးသားမ်ား ညည္းတြားေသာသံ နားေညာင္းမူပါ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.