သခင့္အတြက္သီခ်င္း

>>>Download


ေတးဆုိ - ရယ္ဂ်ီ

VERSE 1
ထင္တယ္ မုိင္ေတြအေ၀းႀကီးေလ သခင့္ရင္ခြင္ထဲ ေ၀းသြားသလုိေမွ်ာ္ျမင္
မေရရာ ကြယ္ေပ်ာက္မသြားသည့္တုိင္ တစ္ခု၀န္ခံပါရေစ ငါဟာ ကုိယ္ေတာ္ရွင္နဲ႔ေ၀း

PRE-CHO
အခုေတာ့ ဘာေျပာရမယ္မသိ ဘယ္လုိဆုေတာင္းရမယ္မသိ
ကၽြႏ္ုပ္ႏွလံုးသားငယ္ေလး ကုိယ္ေတာ္ရွင္ျပင္ဆင္ရင္း

CHORUS
ဂုဏ္ေတာ္သီခ်င္း သီဆုိရင္း
အေမွာင္မုိက္ဆံုးေသာဘ၀ရဲ႕အခ်ိန္ ဒဏ္ရာေတြနဲ႔ ေၾကကြဲလည္း
ဂုဏ္ေတာ္သီခ်င္း သီဆုိရင္း
ရင္ကုိဖြင့္လုိ႔ ခ်ီးမြမ္းကာ အစဥ္ယံုၾကည္ဆုေတာင္းရင္း သီဆုိရင္း

VERSE 2
ကုိယ္ေတာ္ျပင္ဆင္ေပးထားတဲ့ လမ္းေတြျမင္ဖုိ႔ ခက္ခဲတယ္ ကၽြႏ္ုပ္အတြက္
ယံုၾကည္စြာ ခုိလႈံကုိးစားကာ ကၽြႏ္ုပ္အတြက္ အသက္ေပးခ်စ္ခဲ့သူ သခင့္အတြက္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.