ကၽြႏ္ုပ္ထဲ၌ဘုရင္

>>>Download

ေရး …

VERSE
ကၽြနု္ပ္ဘုရား ကုိယ္ေတာ္ႀကီးျမတ္ ကုိယ္ေတာ္တတ္စြမ္း အနႏၱတန္ခုိးရွင္
ကၽြနု္ပ္ဘုရား ကုိယ္ေတာ္ႀကီးျမတ္ ကုိယ္ေတာ္တတ္စြမ္း အနႏၱတန္ခုိးရွင္

CHORUS
ကုိယ္ေတာ္ မတတ္စြမ္းတဲ့အရာမရွိ ကုိယ္ေတာ္ မတတ္စြမ္းတဲ့အရာမရွိပါ
ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းျပည့္ ကၽြႏု္ပ္ထဲရွိ ကုိ္ယ္ေတာ္သာ ကၽြႏ္ုပ္အထဲ၌ဘုရင္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.