တြဲလက္မ်ား

>>>Download

ေတးေရး - ဖုန္ရွိန္း
ေတးဆုိ - ဆုန္သင္းပါရ္

VERSE 1
ေတာင္ေတြကုိေက်ာ္ကာ ၾကမ္းတမ္းလြန္းတဲ့ ခရီးဆက္ဖုိ႔
ဆူးခင္းလမ္းကုိ ေရြးခဲ့ၿပီပဲ ဘ၀ရဲ႕အေမွာင္ထဲ အျပစ္ႏြံမွာ နစ္မြန္းသူ
အႏၱရာယ္ေတြၾကား အသက္ကုိစေတးဖုိ႔ရန္
အသင့္ရွိၿပီလား ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ အေစခံသူရဲေကာင္းမ်ား

VERSE 2
ကႏၱာရခရီးၾကမ္း ၀ိညာဥ္လမ္းမွာ ဆင္းရဲ
သက္စမ္းေရတစ္ေပါက္ ဘယ္မွာခပ္လုိ႔ရမလဲ ေဖးမကာတြဲ အျပစ္ႏြံမွာ နစ္မြန္းသူ
အႏၱရာယ္ေတြၾကား အေသြးနဲ႔ရင္းသစၥာ
အသင့္ရွိၿပီလား ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ အေစခံသူရဲေကာင္းမ်ား

CHORUS
ဆက္ေလွ်ာက္ပါ သခင္နဲ႔ ယံုၾကည္ျခင္းခြန္အား ၀ိညာဥ္အရွိန္တန္ခုိး မၿငိမ္းေစနဲ႔
တန္ခုိးနဲ႔ျပည့္ေစပါ သမၼာတရားကုိဆြဲ ကမၻာေျမတခြင္ သတင္းေကာင္းကုိေဟာဖုိ႔ျပင္
အေမွာင္နယ္မွာ ငုိေၾကြး အျပစ္သားမ်ားေခၚသံ စာနာသနားျခင္းက႐ုဏာထားၾကကာ
သခင္ျပန္လာခ်ိန္ထိ တာ၀န္ေက်ပြန္စြာ တြဲလက္ေတြ မျဖဳတ္စတမ္း ခုိင္ၿမဲပါေစ
အေစခံသူရဲေကာင္းမ်ား

No comments:

Post a comment

Note: only a member of this blog may post a comment.