ခ်ီးမြမ္းၾကစုိ႔

>>>Download

ေတးဆုိ - Fr. ကာမီးလူး(စ္)စြမ္း

VERSE 1
ကုိယ္ေတာ္၏ သားသမီးအေပါင္းတုိ႔ ဂုဏ္ေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္းကုန္စုိ႔
ကုိယ္ေတာ္၏ ျမင့္ျမတ္နာမကုိ ဆာေလာင္ သံစဥ္သစ္ေတြနဲ႔ ခ်ီးမြမ္းကုန္စုိ႔

CHORUS
ကုိယ္ေတာ္သည္ မိမိလူတုိ႔ကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းေကာင္းႀကီးမဂၤလာ ေပးေတာ္မူလိမ့္မည္
ကုိယ္ေတာ္သည္ မိမိလူတုိ႔ကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းေကာင္းႀကီးမဂၤလာ ေပးေတာ္မူလိမ့္မည္

VERSE 2
ကုိယ္ေတာ္၏ ႏႈတ္ထြက္အသံသည္ ေရေပၚမွာ ဟိန္းလ်က္ေနသည္
ျမင့္ျမတ္၍ သန္႔ရွင္းေသာဘုရားျမတ္သည္ ဂုဏ္ေတာ္ကုိ သီခ်င္းေတြနဲ႔ က်ဴးဧကုန္စုိ႔

VERSE 3
ကုိယ္ေတာ္၏ ဗိမာန္ေတာ္ျမတ္၌ ခပ္သိမ္းေသာလူအေပါင္းတုိ႔သည္
ကုိယ္္ေတာ္၏ ဘုန္းတန္ခုိးေတာ္ျမတ္ကုိ သံစဥ္သီကာ ေၾကြးေၾကာ္လ်က္ခ်ီးမြမ္းပါသည္

VERSE 4
ယံုၾကည္သူ သားသမီးအေပါင္းတုိ႔ ကုိယ္ေတာ္၏ ဘုန္းတန္ခုိးေတာ္ကုိ
လာကာ သီက်ဴးခ်ီးမြမ္းၾကေလာ့ ကုိယ္ႏုိင္ငံသူခ်င္းေတြၾကား ခ်ီးမြမ္းဆုိစုိ႔

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.