အခြင့္ေပးၿပီ

>>>Download

VERSE
အသက္လမ္းခရီးၾကမ္းတမ္းလုိ႔ အားငယ္ႏြမ္းလ်ေန
ခရစ္ေတာ္ သခင္ေယ႐ႈသာ ႏွစ္သိမ့္ကာ အားေပးေန
စံုစမ္းျခင္းေတြ႕ခဲ့စဥ္ ခရစ္ေတာ္ ကၽြႏု္ပ္အတြက္ကုိ
အရာရာကုိ ေအာင္ျမင္ႏုိင္ရန္ အခြင့္ေပးၿပီ

CHORUS
၀မ္းေျမာက္မႈ ျပည့္စံုျခင္း စစ္မွန္ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း
ကၽြႏ္ုပ္အသက္တာကုိ အုပ္စုိးေသာသခင္သည္
ခက္ခဲျခင္း ဒုကၡေတြ ကၽြႏု္ပ္ကုိ ဆီးတားေန
ေအာင္ျမင္စြာ ေက်ာ္လြန္ႏုိင္ရန္ အခြင့္ေပးၿပီ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.