၀ိညာဥ္ဆံုး႐ႈံးခဲ့ရင္

>>>Download

ေတးဆုိ  - ဆုန္သင္းပါရ္

VERSE 1
တိမ္လုိ မီးခုိးလုိ လြင့္သြားမလား       
အ၀ါေရာင္သစ္ရြက္လုိ ေၾကြခဲ့မလား
နာရီေျပာင္းေလတုိင္း ရာသီေဟာင္းေလတုိင္း
သင့္အသက္တာမွာ

VERSE 2
အိပ္မက္ေလးတစ္ခု ေပ်ာက္သြားမလား
ပံုျပင္ေဟာင္းတစ္ပုဒ္လုိ က်န္ခဲ့မလား
ေနထုိင္ခဲ့အခ်ိန္ေလး ရွင္သန္ခဲ့ဘ၀ေလး
ဆံုးခဲ့ရင္ေတာ့

CHORUS
ဆံုး႐ႈံးသြားၿပီး အခ်ိန္ခဏေလးအတြက္
ေလာကႀကီးရဲ႕ေငြေၾကးေတြနဲ႔
အစားထုိးမရႏုိင္ ေရြးလုိ႔မရႏုိင္ ၀ယ္မရႏုိင္တဲ့ ျဖစ္မွာ
ေလာကႀကီးကုိ ပုိင္စုိးေနလည္း သင့္၀ိညာဥ္ ဆံုး႐ႈံးေနခဲ့ရင္
အသက္၀ိညာဥ္ကုိ ဘယ္အရာမွ်နဲ႔ အစားထုိးႏုိင္မလဲ

VERSE 3
ေရပြက္ေလးတစ္ခု ေပ်ာက္သြားမလား
ေသာင္ျပင္ေရာက္ လႈိင္းေလးလုိ က်န္ခဲ့မလား
အခ်ိန္တန္ေပ်ာက္ကြယ္မယ့္ မတည္ၿမဲႏုိင္တဲ့
အဆံုးတစ္ေန႔တစ္ခ်ိန္မွာ

VERSE 4
အျမင္မွာ လွ်ပ္တျပတ္လုိ ေပ်ာက္သြားမလား
ေရာင္စဥ္သက္တံ့လုိ က်န္ခဲ့မလား
ဘယ္အခ်ိန္ထိၾကာမလဲ ေသခ်ာမသိႏုိင္တဲ့
လူ႕အသက္တာမွာ


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.