နားရွိေသာသူၾကားပါေစ

>>>Download

ဆုိ - လႈိင္ဦးေမာ္၊ ေအာင္ပဏ္း၊ ဆင္ေပါက္၊ SNO

နားရွိေသာသူၾကားပါေစ နားရွိေသာသူၾကားပါေစ

VERSE 1
ေတာင္ထိပ္ေပၚမွာ သေဘၤာႀကီးတည္ေဆာက္ၿပီး ေနတဲ့ခ်ိန္
လူသားေတြရဲ႕ ကဲ့ရဲ႕ ေလွာင္ေျပာင္ဒဏ္ကုိ ခံရင္း
ဒုစ႐ုိက္နဲ႔ျပည့္ႏွက္တဲ့ေလာကေျမႀကီးကုိ
ေရနဲ႔ေဆးေၾကာေတာ့မယ္ ေနာဧ ေျပာတုန္း

CHORUS
နားရွိေသာသူၾကားပါေစ နားရွိေသာသူၾကားပါေစ

VERSE 2
သေဘၤာႀကီးထဲအားလံုး ေရာက္ရွိသြားခ်ိန္
မုိးေကာင္းကင္တံခါးကုိ ဘုရားသခင္ဖြင့္လုိ႔
အမ်က္ေတာ္မုိးေရ သြန္းေလာင္းလုိက္ၿပီ
နစ္ျမဳပ္ၾကၿပီ စီးေမ်ာၾကၿပီ

VERSE 3
ရြံရွာဖြယ္ရာေကာင္းတဲ့ ဒုစ႐ုိက္ေတြျပဳၾက
ေသာဒံုနဲ႔ ေဂါေမာရ ၿမိဳ႕ႏွစ္ၿမိဳ႕ကိစၥ
အားလံုးအမွတ္တရ ဘုရားသခင္အမ်က္ေတာ္
မီးမ်ားကၽြမ္းေလာင္ အေငြ႕ျဖစ္သြားၿပီ

BRIDGE
ဘုန္းစည္းစိမ္ကုိစြန္႔ၿပီး ေလာကသုိ႔ ၾကြလာခဲ့သည္
(ငါ့ကုိ ယံုၾကည္ေသာသူတုိ႔သည္ ေမွာင္မုိက္၌ မေနေစျခင္းငွါ
 ငါသည္ အလင္းျဖစ္လ်က္ ဤေလာကကုိ ၾကြလာသည္)
ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာ စီရင္ျခင္း အျပစ္လူလြတ္ရန္အေရးမုိ႔
(ဧလိဧလိ လာမာရွာဗခါသနိ ဧလိဧလိ လာမာရွာဗခါသနိ)
အသက္၀ိညာဥ္ကုိ စြန္႔ၿပီး ငရဲတံခါးတုိ႔ ပိတ္ႏုိင္ခဲ့
(ငါအမွန္အကန္ဆုိသည္ကား ငါ့ကုိ ယံုၾကည္ေသာသူတုိ႔သည္
ေသလြန္ေသာ္လည္း ရွင္လိမ့္မည္ ရွင္လိမ့္မည္)


No comments:

Post a comment

Note: only a member of this blog may post a comment.