ကရာနီညေန

>>>Download

ေတးေရး - စံပီး
ေတးဆုိ - L. ဆုိင္းဇီ

VERSE
ေန၀င္ခ်ိန္ အလင္းေပ်ာက္ကြယ္ကာ သြားမလား
နာက်င္မယ့္ ဒီလမ္းေလးသူေရြးၿပီ ႏွလံုးသားေတြ ငုိေၾကြးေန
မယံုႏုိင္ေအာင္ သူ႕အခ်စ္ေတြ ျပသြားၿပီ
ေ၀ဒနာေတြ အဆံုးထိပဲ သူေလွ်ာက္ေန အုိေယ႐ႈ အသက္ေပးသူ

CHORUS
ကရာနီရဲ႕ အတိတ္ညေနခင္း
ဒုိ႔အတြက္ေလ ေသြးစြန္းေပခဲ့
သုိးေလးရယ္ ကုိယ္စားခံ
ဒဏ္ခ်က္ေတာ္ေတြနဲ႔ ဆူးရစ္ေတြလည္း
သူေခါင္းငုံ႔ခံရင္းနဲ႔ပဲ လူတုိင္းအတြက္ အသက္ေပးၿပီ
မေ၀းေသးခင္ ကုိယ့္အတြက္လုိ႔ ခံယူေလ


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.