ကၽြႏု္ပ္၏ၿငိမ္၀ပ္ရာ

>>>Download

VERSE 1
ကၽြႏု္ပ္ကုိ ဖန္ဆင္းေသာ ကၽြႏ္ုပ္ကုိ အုပ္စုိးေသာအရွင္
သခင္ဘုရားႏွင့္အတူ ကၽြႏ္ုပ္ကုိ ရွိေစၿပီ
ကုိယ္ေတာ္သည္ ခ်စ္လြန္းလုိ႔ ကၽြႏ္ုပ္ကုိ ကယ္ႏႈတ္ခဲ့
သခင္အား ႏွလံုးသားထဲက ကုိးကြယ္ေနမည္

VERSE 2
အရာရာဖန္ဆင္းေသာ အရာရာအုပ္စုိးေသာ သခင္
ကုိယ္ေတာ္ရဲ႕ဘုန္းေတာ္ ကၽြႏ္ုပ္ေပၚမွာ လႊမ္းမုိး
ကၽြႏ္ုပ္ရဲ႕အျပစ္မ်ားလည္း ရွိသမွ် ေျဖလႊတ္၍
ကုိယ္ေတာ့္ရဲ႕ခ်မ္းသာ ကၽြႏု္ပ္ကုိေပးၿပီ

CHORUS
ကၽြႏု္ပ္အထဲ၌ ရွိသမွ်ကုိးကြယ္ေလာ့ ဖန္ဆင္းေသာဘုရားသခင္အား
ေကာင္းကင္တမန္မ်ား မသိေသာ သီခ်င္းျဖင့္ ကုိးကြယ္မည္
ကၽြႏ္ုပ္၏ အသက္သခင္အား (ကုိးကြယ္မည္)

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.