ျပန္လာခဲ့ေတာ့

>>>Download

ေတးဆုိ - ခင္ခင္မုိး

VERSE 1
ညသန္းေခါင္ယံထက္ေတာ့ မပုိေတာ့ၿပီ
ျငင္းဆုိတဲ့ စကားေလးၾကားေယာင္မိ
ဘ၀ေတေလ အလွမက္သူ မင္းသိပါ
ပ်က္အစဥ္ပင္ ခဏမုိ႔ အေဟာင္းစြန္႔ၿပီး

CHORUS
ျပန္လာခဲ့ေတာ့ ျပန္လာခဲ့ေလ
ဘ၀သစ္ထဲကုိ အသစ္ျဖစ္လာႏုိင္ဖုိ႔
ျပဳျပင္ပါ မေႏွာင္းေသးခင္မုိ႔
ခြင့္လႊတ္သူ ကမ္းလင့္ႀကိဳေန
ျပန္လာပါ သူ႕ရဲ႕ေမတၱာအရိပ္
အခ်ိန္ေတြရွိတုန္း ျပန္လာခဲ့ေလ
ဘ၀သစ္ထဲကုိ ျပန္လာခဲ့ေတာ့
(ျပန္ခဲ့ေတာ့ ျပန္ခဲ့ေတာ့
 ဘ၀ေဟာင္းရဲ႕စြဲလန္းမႈမ်ဳိးစံု စြန္႔လႊတ္
 လာခဲ့ေတာ့ ဒီအေမွာင္ထဲညစ္စြန္းခဲ့တဲ့ဘ၀ကုိ ေဆးေၾကာ)

VERSE 2
ဘ၀အေမွာင္ေတြ အလင္းသုိ႔ ခုန္ကူးၿပီ
ခရစ္ေတာ္ရွင္ေပးတဲ့ လင္းေရာင္ျခည္
ညအေမွာင္ကမၻာလမ္းေပ်ာက္သူတုိင္းအား
လမ္းမွန္ကုိ ရရွိခဲ့ၿပီမုိ႔

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.