အေသြးမသြန္းဘဲအျပစ္မလြတ္

>>>Download

ေတးေရး - အယ္လ္ေဇာ္လ
ေတးဆုိ  - ထြဏ္းထြဏ္း

VERSE 1
ၾကာခဲ့ၿပီဆုိေပမယ့္ မေန႔ကအျဖစ္ေတြလုိ
သခင္ဘုရားရဲ႕ ခံခဲ့ရ ဒဏ္ခ်က္ေတြ နာက်င္လြန္းလည္း မေနသာ
သူေလခံရရွာ တုိင္ေတာ္ထက္ အေသြးေတာ္ကုိ ဘယ္သူ႕အတြက္
သြန္းခဲ့တာလဲ

VERSE 2
ျမင့္ေသာအရပ္ စံအိမ္ကုိ စြန္႔၍ ေလာကီသုိ႔
ဘယ္သူ႕အတြက္အေသခံရန္လာခဲ့သလဲ သခင္ဘုရား ျပဳေလသည္မွာ
ဤေလာက လူေတြအား အျပစ္စီရင္ရာအမႈမွ
လြတ္ေျမာက္ေစခဲ့

CHORUS
အေသြးသြန္းျခင္းမရွိ အျပစ္လႊတ္ျခင္းမရွိ ခရစ္ေတာ္
ေလာက ေလာကလူေတြ
အျပစ္မွ လြတ္ေျမာက္ေစၿပီ


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.