ငယ္ေသာ္လည္း

>>>Download

ေတးဆုိ -

VERSE 1
မုိးစက္ငယ္ ကမၻာေျမႀကီးအတြက္
စုိေစမယ္ သိမ္ငယ္လည္းကြယ္
ႏြမ္းလုိ႔ေနတဲ့ ပန္းတစ္ပြင့္အတြက္ရယ္
ေၾကြမလား ေမွ်ာ္မယ္ ေၾကြပါလား မုိးစက္ငယ္

VERSE 2
စမ္းေခ်ာင္းငယ္ ပင္လယ္ႀကီးအတြက္
ပုိေနတယ္ ဆုိႏုိင္လည္းကြယ္
ေျခာက္ေသြ႕ေနတဲ့ ကုန္းျမင့္တစ္ခုအတြက္
ဘယ္မွာလဲ ေမွ်ာ္မယ္ လာပါလား စမ္းေလးရယ္

CHORUS
ငယ္ေသာ္လည္း ေမွ်ာ္လင့္တဲ့သူအတြက္
တန္ဖုိးထားသူအတြက္ တန္ဖုိးလည္းရွိမွာပဲ
ငယ္ေသာ္လည္း လုိအပ္တဲ့အခ်ိန္ေလး
လုိအပ္တဲ့ေနရာေရာက္ရွိဖုိ႔ ငယ္ေသာ္လည္း အေရးႀကီးတယ္

VERSE 3
စကားတစ္ခြန္းရယ္ လူလူတခ်ဳိ႕အတြက္
အခ်ိန္ကုန္တယ္ ေလကုန္လိမ့္မယ္
စြန္႔ပစ္ခံရ ႏွလံုးသားတစ္ခုအတြက္
ဆုိမလား ေမွ်ာ္မယ္ ၾကင္နာတဲ့စကားေလးရယ္


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.