သင္ႏွင့္အတူရွိမည္

>>>Download

ေတးေရး - စံပီး
ေတးဆုိ - ရတနာဦး

VERSE 1
သခင္ခရစ္ေတာ္ေယ႐ႈသည္ ေကာင္းကင္ဘံုသုိ႔ မတက္ၾကြမီ
သံလြင္ေတာင္ေပၚမွာ တပည့္ေတာ္မ်ားကုိ ေခၚသည္
ထုိအစဥ္ ႏႈတ္ေတာ္ဖြင့္ဟလ်က္ ေနာက္ဆံုးမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား
ငါသည္ သင္တုိ႔ႏွင့္အတူရွိမည္ အမွန္ပါ

CHORUS
ထက္ေကာင္းကင္ အိမ္ေတာ္တြင္
သင္တုိ႔၀င္စား သာယာေသာ အိမ္ျဖစ္သည္
မိဘမဲ့ျဖစ္ေစျခင္းငွါ သင္တုိ႔ကုိ မစြန္႔ပစ္ပါ
ငါသည္ သင္တုိ႔ႏွင့္အတူ ရွိမည္ အမွန္ပါ

VERSE 2
ငါ၏ အဖအိမ္ေတာ္တြင္ ေနရန္ အခန္းမ်ားရွိသည္
သင္တုိ႔အတြက္ ငါျပင္ဆင္ရန္ သြားရမည္
သုိ႔မဟုတ္လွ်င္ မဟုတ္ေၾကာင္း ငါသည္ မေျပာဘဲမေန
ငါသည္ သင္တုိ႔ႏွင့္အတူရွိမည္ အမွန္ပါ

VERSE 3
ႀကံဳဆံုေန သတၱ၀ါလူအပါင္းတုိ႔အား ဧ၀ံေဂလိတရားကုိ
သင္တုိ႔အခ်င္းခ်င္း လွည့္လည္ေဟာေျပာၾကေလာ့
ယံုၾကည္ေသာသူအေပါင္းတုိ႔အား ငါ၏ နာမေတာ္ျမတ္၌
သင္တုိ႔ အခ်င္းခ်င္း ႏွစ္ျခင္းေပးၾကေလာ့

No comments:

Post a comment

Note: only a member of this blog may post a comment.