သခင့္ေက်းဇူး

>>>Download

ေတးေရး - အင္ဗ်ဲမ္းေလး
ေတးဆုိ - ေယာ႐ႈေလး

VERSE 1
သခင့္ေက်းဇူးတရားေၾကာင့္ ယေန႔ထက္ထိ
ဒီေျမေပၚမွာ အသက္ရွင္သြားလာ
ကုိယ္ေတာ္ေက်းဇူး ကုိယ္ေတာ္ေက်းဇူး
သခင့္ေက်းဇူး

VERSE 2
ဆင္းရဲဒုကၡ ကၽြႏု္ပ္ႀကံဳေတြ႕လည္း
ကုိယ္ေတာ္ရွင္ရဲ႕ ေျပာမကုန္ေက်းဇူး
သခင္ေယ႐ႈ ကုိယ္ေတာ္ေက်းဇူး
လံုေလာက္တယ္ သခင္ဟာ ကၽြႏ္ုပ္၏ အသက္

CHORUS
သခင္ဟာ ကၽြႏု္ပ္ရဲ႕ဘ၀ သခင္ဟာ ကၽြႏု္ပ္၏အသက္
သခင္ေယ႐ႈ ကုိယ္ေတာ္ေက်းဇူး သခင္သာ ကၽြႏ္ုပ္၏ အသက္ပုိင္ရွင္
သခင္ဟာ ကၽြႏု္ပ္၏အသက္ သခင္သာ ကၽြႏု္ပ္၏ခ်စ္ျခင္း
သခင္ေယ႐ႈရဲ႕ မကုန္ႏုိင္တဲ့ေက်းဇူး
ကုိယ္ေတာ္ ကၽြႏ္ုပ္ရဲ႕ဘ၀ပုိင္သူ

BRIDGE
သခင့္ရဲ႕ေက်းဇူးမရွိရင္ ဘယ္လုိလုပ္မလဲ
ေရွ႕ဆက္ဖုိ႔ အသက္ရွင္ဖုိ႔မလြယ္
သခင့္ရဲ႕ဂ႐ုဏာျဖင့္ ေပြ႕ဖက္ပါ
ပုိက္ေထြးပါ သခင္ဟာ ကၽြႏု္ပ္ရဲ႕
အရွင္သခင္ အသက္၀ိညာဥ္


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.