ေမတၱာအေၾကာင္း

>>>Download

ေတးဆုိ - ဘရိတ္ကီ

ေအးျမျခင္းသည္ အရိပ္ပါ လူသားတုိင္ ငတ္မြတ္သည္မုိ႔
အဆုိးကုိ အေကာင္းနဲ႔ ခ်င့္ခ်ိန္ထုိး ခံစားမရေတာ့မယ့္ ဒီအေၾကာင္းကုိ

အခ်စ္မဲ့တဲ့ ကေလးမ်ားနဲ႔ အေဖာ္မဲ့တဲ့ ငွက္ကေလးရယ္
ဘ၀ငယ္တစ္ခုပါ ငဲ့ၾကည့္ဦး ေန႔သစ္ထဲမွာ

အတိတ္ကုိ ၾကည့္မေနနဲ႔ အဆံုးမ်ားကုိ ေရွ႕မေရာက္ေစနဲ႔
အနာဂတ္ဟာ ခရစ္ေတာ္ပါပဲ အနီးေလးပဲရွိတယ္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.