အနာဂတ္ရဲ႕ဒုိ႔ကမၻာ

>>>Download

ဆုိ - မီးမီးခဲ

VERSE 1
ပန္းကေလးမ်ား ဖူးငံုေ၀ဆာေသာ
ပန္းခင္းထဲ ဥယ်ာဥ္သာယာေသာ
ဓမၼေတးမ်ားေ၀စီ ၀ိညာဥ္အၿပံဳးမ်ားၾကည္
ယံုၾကည္ျခင္းနဲ႔ ေဆာက္တည္ အသင္းေတာ္ေမႊးျပန္သည္

VERSE 2
အလင္းတရားမ်ား သက္ေသထူႏုိင္ဖုိ႔
ထိမိ၍ ေဆာက္တည္ေစႏုိင္ဖုိ႔
သမၼာတရားနဲ႔အညီ တာ၀န္ထမ္းရြက္ကုိယ္စီ
ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းနဲ႔ျဖစ္တည္ အသင္းေတာ္က်ဲျဖန္႔မည္

CHORUS
ႏုိးၾကားေသာလက္ေတြ ညီညာတြဲလုိ႔ ခုိင္မာယံုၾကည္
လမ္းေပ်ာက္တဲ့ ဘ၀ေတြ အထံေတာ္သိမ္းဆည္းမည္
ကုိယ္ေတာ္မိန္႔ခဲ့မူသည္ ခံယူ ေရွ႕ဆက္ေနမည္
အနာဂတ္ရဲ႕ ဒုိ႔ကမၻာ အလင္းေရာင္ မေ၀းေတာ့ၿပီ


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.