သခင္ေယ႐ႈသာ

>>>Download

VERSE 1
သခင္ဟာ ကၽြႏ္ုပ္ရဲ႕ေအာင္ျမင္ျခင္းပဲ အေျခအေနမေရြး အၿမဲေကာင္းျမတ္တယ္
သခင္ဟာ ကၽြႏ္ုပ္ရဲ႕ ၿငိမ္သက္ျခင္းပဲ အခ်ိန္ခါမေရြးအၿမဲ ၿငိမ္းခ်မ္းတယ္
သခင္ေယ႐ႈသာ သခင္ေယ႐ႈသာ သခင္ေယ႐ႈသာ ကၽြႏ္ုပ္ရဲ႕လြတ္ေျမာက္ျခင္း

CHORUS
ကုိယ္ေတာ္သာ ကၽြႏ္ုပ္ရဲ႕ေျဖာင့္မတ္ျခင္းနဲ႔ အလင္းေရာင္ပါ
တုိင္ေတာ္သာ ကၽြႏ္ုပ္ရဲ႕အျပစ္ သန္႔ရွင္းေပးေစေသာ
ၿငိမ္သက္ခဲ့ေစေသာ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းေတြ စီးဆင္းေနေသာ
ကုိယ္ေတာ္သာ ကၽြႏ္ုပ္ရဲ႕လြတ္ေျမာက္ျခင္းနဲ႔ အလင္းေရာင္ပါ
အေသခံကာ သခၤ်ဳိင္းတံခါးကုိ ဖြင့္ေပးခဲ့ေလေသာ
ထာ၀ရအသက္ရွင္သူ ကၽြႏ္ုပ္ေျပာင္းလဲေစသူ ကၽြႏု္ပ္ကုိးစား
သခင္ေယ႐ႈ
(သခင္ေယ႐ႈ … ကၽြႏ္ုပ္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း/အသက္ရွင္ျခင္း)

VERSE 2
သခင္ဟာ ကၽြႏ္ုပ္အတြက္ နာက်င္ျခင္းနဲ႔ တုိင္ထက္မွာ အေသြးနဲ႔ေပးဆပ္ခဲ့
သခင္ဟာ ကၽြႏ္ုပ္အတြက္ ၾကင္နာျခင္းနဲ႔ ကူတံခါးကုိ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့တယ္
သခင္ေယ႐ႈသာ သခင္ေယ႐ႈသာ သခင္ေယ႐ႈသာ ကၽြႏ္ုပ္ရဲ႕လြတ္ေျမာက္ျခင္း

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.