အၿမဲဟာေလလုယာ

>>>Download

CHORUS
ဟာေလလုယာ ကုိယ္ေတာ္အႀကီးျမတ္ဆံုး
ဂုဏ္ေတာ္ခ်ီးမြမ္း၍မဆံုး ကုိယ္ေတာ္အနႏၱ
ဟာေလလုယာ လူသားတုိင္းေၾကြးေၾကာ္ၾက
သခင့္ရဲ႕နာမ ဘုန္း ႀကီးထာ၀ရအၿမဲ ဟာေလလုယာ

VERSE 1
ေျမမႈန္႔ေကာင္းကင္အလံုးစံုဖန္ဆင္း အႏႈိင္းမဲ့တန္ခုိးရွင္ဘုရား
အသက္ရွိသူအေပါင္း ကုိးကြယ္ရာ တစ္ပါးတည္းေသာဘုရား
ေကာင္းကင္သားမ်ားျမြက္ဆုိ ေျမႀကီးသားမ်ား ၀မ္းေျမာက္ေန
ဘုန္းေတာ္ႀကီးျမတ္ ထာ၀ရ အၿမဲတမ္းေၾကြးေၾကာ္ အၿမဲပဲ ခ်ီးမြမ္း

VERSE 2
အရာခပ္သိမ္းကုိယ္ေတာ္သာဖန္ဆင္း ဘုရင္တကာတုိ႔ဘုရင္
အသက္စြန္႔ကာ ေရြးႏႈတ္ခဲ့ေသာ သခင္တကာတုိ႔သခင္
မရဏာတံခါးတုိ႔ပိတ္ဆုိ႔ ထာ၀ရအသက္ကုိ လမ္းဖြင့္ေပး
တန္ခုိးေတာ္ႀကီးျမတ္အစဥ္အၿမဲ အၿမဲတမ္းျမြက္ဆုိ အၿမဲတမ္း ဂုဏ္ျပဳ

No comments:

Post a comment

Note: only a member of this blog may post a comment.