ဆူးထက္ကပန္း

>>>Download

ေတးဆုိ - L. လြန္း၀ါ

VERSE 1
ဆူးမ်ားနဲ႔ေတာ့ ကင္းလုိ႔မရဘူး ဆူးမ်ားျပည့္တဲ့ ကမၻာႀကီးမွာ
ဆူးမ်ားအတြက္ေတာ့ ဘ၀မ်ား ညည္းတြားစရာမလုိပါ
လွပလြန္းတဲ့ ဆူးထက္ကပန္း သင့္အတြက္ ဘုရားျပင္ဆင္ထားတယ္
သင့္ႏွလံုးသားလက္နဲ႔ လွမ္းလုိ႔ ဘ၀အတြက္ ဆြတ္ယူကြယ္

VERSE 2
မုန္တုိင္းမ်ားအတြက္လည္း ေၾကာက္စရာမလုိဘူး ဖန္ဆင္းေသာဘုရားရွင္ ဒုိ႔အနားမွာ
ေဖးမလမ္းျပျခင္းမ်ား ေပးစြမ္းေနသူပါ
ဘုရားရဲ႕စြမ္းအား ေမတၱာေတာ္နဲ႔ ေလာကရဲ႕အလင္းေဆာင္ရင္းကြယ္
အမုန္းတရားကင္းတဲ့ေန႔ရက္ ဘ၀သစ္ေရာက္ေစမယ္

CHORUS
အရာရာမွာ ခ်ီးမြမ္းျခင္းနဲ႔ ဘုရားေျခေတာ္ရင္း ပူပင္စရာမ်ား ႏွင္းအပ္မယ္
ကုိယ္ေတာ္သည္ အၿမဲတမ္း ကၽြႏ္ုပ္နဲ႔ အနားမွာအတူပဲ
မခံႏုိင္ စံုစမ္းကင္းလိမ့္မယ္ ရန္သူဆုိတာမရွိပါ
ကားတုိင္ေတာ္ေခ်ဖ်က္သြား မရဏာတံခါးေ၀းစြာ
အေသြးေတာ္ရဲ႕ ထုိတန္ခုိးမ်ား သခင္ဘုရားရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္က႐ုဏာ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.