ဟာေလလုယာ

>>>Download

ေတးေရး - အယ္လ္ေဇာ္လ
ေတးဆုိ - အယ္လ္ေဇာ္လ

VERSE 1
ကုိယ္ေတာ္ရွင္ေပးတဲ့ ေန႔စဥ္အသက္တာ
ျပန္လည္ကာ စဥ္းစားရင္း အသက္ရွင္လုိက္စမ္းပါ
ဂုဏ္ေတာ္ခ်ီးမြမ္း ေန႔စဥ္အသက္တာ
ေရတြက္ရင္းနဲ႔ ဟာေလလုယာ

CHORUS 1
ဒုကၡေရာက္တဲ့ ေန႔ရက္ရွိသလုိ သုခေတြ႕မယ့္ ေန႔ရက္ရွိမယ္
၀မ္းေျမာက္ျခင္းမ်ား ေတြ႕ႀကံဳရသလုိ
၀မ္းနည္းျခင္းမ်ား တစ္ခါတစ္ေလ ႀကံဳႏုိင္တယ္

VERSE 2
ဘယ္လုိပဲျဖစ္ျဖစ္ ခ်ီးမြမ္းလုိက္စမ္းပါ
ကုိယ္ေတာ္ရွင္ေလွ်ာက္ခဲ့တဲ့ လမ္းေလာက္ေတာ့မၾကမ္းပါ
ရင္မွာေလ ေတြးၾကည့္ ခ်ီးမြမ္းႏုိင္လိမ့္မယ္
ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းမ်ား ရရွိလိမ့္မယ္

CHORUS 2
ဒုကၡထဲမွ ခ်ီးမြမ္းျခင္းေတြ သုခထဲမွ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းေတြ
ဆင္းရဲျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္ျခင္းေတြ
ဘယ္အေျခအေနမဆုိ ရင္ဆုိင္ အႏုိင္ယူကြယ္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.