ရိတ္သိမ္းခ်ိန္

>>>Download

ေတးဆုိ - မဒီ

VERSE
ယံုၾကည္ျခင္းကုိ ခုိင္မာစြာစြဲကုိင္ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့တဲ့
ဒို႔ရဲ႕အသက္တာဟာ အေမွာင္မွာ စမ္းတ၀ါး၀ါး လမ္းေလွ်ာက္ေနဆဲ
အနာဂတ္ဟာ ဒုိ႔အတြက္အမွန္ပါပဲ ဒါကုိ မသိလည္း
အလကားပဲေျပာေနသလား ေသခ်ာစဥ္းစား လူငယ္မ်ားတုိ႔

CHORUS
ရိတ္သိမ္းခ်ိန္တန္ၿပီေလ အားမေလွ်ာ့နဲ႔ ခြန္အားေပးမယ္
ရိတ္သိမ္းခ်ိန္တန္ၿပီေလ အားမေလွ်ာ့နဲ႔ ခြန္အားေပးမယ္
ရင္မွာေလ ေမ့လုိ႔မရတယ္ သခင္ဟာေလ ႏွိမ့္ခ်ခဲ့တယ္
လူေတြ သာယာတဲ့ေလာကအေမွာင္လမ္းကုိ
အၾကင္နာ ေရာင္စဥ္ေလး ထြန္းလင္းတယ္
ရိတ္သိမ္းခ်ိန္တန္ၿပီေလ အားမေလွ်ာ့နဲ႔ ခြန္အားေပးမယ္
ရိတ္သိမ္းခ်ိန္တန္ၿပီေလ အားမေလွ်ာ့နဲ႔ ခြန္အားေပးမယ္