ႀကီးပြားရာလမ္း

>>>Download

ေတးဆုိ - ပုိးဒါလီသိန္းတန္

VERSE 1
၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ ေမြးဖြားျခင္းရသူသည္
လူမမယ္ ကေလးပမာ ဘ၀သစ္ကုိ စတင္မည္
ကေလးငယ္ က်န္းမာဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ဖုိ႔လုိသည္
ခရစ္ယာန္အသက္တာ ႀကီးထြားရေပမည္

CHORUS1
ႏႈတ္ကပတ္က်မ္းစာ ေလ့လာ ဆင္ျခင္ႏွလံုးသြင္းပါ
ႏႈတ္ကပတ္ႏုိ႔ရည္စစ္ကုိ ေန႔တုိင္း သံုးေဆာင္ပါ
ဆုေတာင္းျခင္း အစဥ္ျပဳပါ မၾကာခဏျပဳပါ
စိတ္၀ိညာဥ္အတြက္ အသက္႐ွဴျခင္းပဲ ျဖစ္ေပတာ

VERSE 2
သင္ယူမွတ္သားမိေသာ ႏႈတ္ကပတ္တရားေတြကုိ
ခံယူကာအသက္ရွင္ လက္ေတြ႕ဘ၀မ်ားစြာတြင္
ဘုရားအအေပၚ ႐ုိးစြာ ခုိကုိး စိတ္ခ်အပ္ႏွံလွ်င္
ျပည့္စံုေသာ ယံုျခင္းရွိရမည္ပင္

CHORUS 2
မေကာင္းမႈမ်ားကုိ ေ၀းစြာ ေရွာင္ခြာ စြန္႔ပစ္ပါ
မတရားေသာအမႈဟူသမွ်ကုိ ရပ္ဆုိင္းရေပမွာ
သင့္၀ိညာဥ္အားနည္းစရာ ေ၀ဒနာပေရာဂမ်ား
မစြဲမိေစရန္အသက္တာ သန္႔ရွင္းရေပမွာ

VERSE 3
ယံုၾကည္သူတုိ႔ႏွင့္ မျပတ္ ထိေတြ႕ဖုိ႔လုိတာ
သြန္သင္မႈမ်ားကုိ သုိးထိန္းမွ ေတာင္းခံကာ
အသင္းေတာ္၌ ပါ၀င္ မိတ္ဖြဲ႕၍ ေပါင္းေဖာ္ပါ
ႀကီးရင္ ႀကီးဆီ ျဖတ္လမ္းမေရာက္ႏုိင္ပါ

CHORUS 3
မိမိကုိယ္ကုိ စစ္ပါ အခ်ိန္မွ စစ္ေဆးပါ
၀ိညာဥ္က်န္းမာေရးဟာ အလြန္အေရးႀကီးေပတာ
လုိက္ေလွ်ာက္ရမည္မ်ားကုိ ေသြဖီမလုိက္ခဲ့ရင္
တုိးတက္ျခင္း ေႏွာင့္ေႏွး သင္ ေဘးနဲ႔ေတြ႕မည္ပင္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.