အားလံုးရဲ႕ဘုရား

>>>Download

ေတးေရး - အင္ဗ်ဲမ္းေလး
ေတးဆုိ - ေနာေနာ္

VERSE 1
ခ်ီေဆာင္ျခင္းေန႔ရက္ ေရာက္ရွိလာဖုိ႔
နိမိတ္လကၡဏာမ်ား လူေတြ ဂ႐ုမစုိက္ ဂ႐ုမစိုက္
လံုး၀ေသခ်ာတယ္

VERSE 2
ကုိယ္ေတာ္နဲ႔ေန႔စဥ္ စကားခြန္းဖြဲ႕ရင္း
ျပန္ေတြ႕ၾကမယ္ အာကာသ၌ လွ်ပ္တျပတ္
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ သရဖူအတြက္

PRE-CHO
ကိုယ္ေတာ္ေပးတဲ့ ကၽြႏု္ပ္ရဲ႕အခြင့္အေရး
ခ်ီေဆာင္ျခင္းလာဖုိ႔ ခဏေစာင့္ပါဦးလုိ႔
ဘယ္သူမွ ေျပာလုိ႔မရဘူး
သိတဲ့ေန႔ရက္ကစ အဆင္သင့္သည္မုိ႔
သူခုိးကဲ့သုိ႔ ေရာက္ရွိခ်ိန္၀ယ္

CHORUS
(အားလံုးရဲ႕ဘုရား အားလံုးရဲ႕ဘုရား
အားလံုးရဲ႕ဘုရား သက္ရွိသမွ်တုိ႔
အားလံုး ကုိးကြယ္ရမယ့္) အခ်ိန္


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.