ဆာလံ ၁၁၇

>>>Download

လူမ်ဳိးအေပါင္းအေပါင္းတုိ႔ ထာ၀ရဘုရားကုိ ခ်ီးမြမ္းၾကေလာ့
လူႏြယ္အေပါင္းတုိ႔ အလြန္ခ်ီးမြမ္းၾကေလာ့
အေၾကာင္းမူကား ငါတုိ႔၌ ဂ႐ုဏာေတာ္ႀကီးလွ၏
ထာ၀ရဘုရား၏ သစၥာေတာ္သည္ အစဥ္ၿမဲတည္၏
ဟာေလလုယာ ဟာေလလုယာ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.