အနတၱ

>>>Download

ဆုိ - ကမ္၊ လင္းဒါ

VERSE
ဘ၀ႀကံဳဆံုရာ ခဏေလးထဲ ဒီေလာကကမၻာႀကီးထဲ ေနထုိင္အသက္ရွင္ရင္း
(အရာရာအားလံုး အနိစၥသေဘာေတြပဲ ကုိယ္စီႏွလံုးသားေလးနဲ႔အသိ)
တည္ၿမဲျခင္းတုိ႔ မရွိဘူး (တည္ၿမဲျခင္းတုိ႔ မရွိဘူး)
အနိစၥသေဘာေတြပဲ
(-- ဒါေတြဆင္ျခင္စဥ္းစားရင္း --)

CHORUS
(-- က်င္လည္ေနထုိင္ရာ ဒီကမၻာႀကီး
တစ္ေန႔ခ်ိန္ကြယ္ကာ ပ်က္စီးမယ္
လူသားလည္း ထုိ႔အတူပဲ ေနေရာင္ေအာက္မွာျပဳသမွ်ေတြ
တစ္ခ်ိန္မွာ ညႇဳိးႏြမ္းပ်က္စီးတတ္တဲ့ ျမက္ပင္ေတြလုိပဲကြယ္
ပ်က္စီးမယ့္ လူ႕ခႏၶာ ေဒသနာက်မ္းကေျပာထားတယ္
အနတၱပဲ --)