ျဖည့္ေပးလွည့္ပါ

>>>Download

ေတးဆုိ - စံပီး

VERSE 1
ေရတြင္း၌ မိန္းမကဲ့သုိ႔ ကၽြႏ္ုပ္လုိက္ရွာ
ဒီေလာက အေပ်ာ္အပါးတက္မက္မႈ
ထုိပင္ ကယ္တင္ရွင္ေခၚဖိတ္ေသာအခါ
ငါ့ေရတြင္းမွာ အစဥ္ေသာက္သံုးပါ

CHORUS
ျဖည့္ေပးလွည့္ပါ ပူပန္ေတာင္းေလွ်ာက္၏
ဆာေလာင္ေသာ ကၽြႏု္ပ္၀ိညာဥ္ငယ္အား
အစဥ္သာေကၽြးေမြး အထက္ကမုန္႔ေတာ္နဲ႔၀ေအာင္
အစဥ္ျပည့္၀ အသက္တာတစ္ခု ပုိင္ဆုိင္ဖုိ႔ရာ

VERSE 2
ေထာင္ေသာင္းမက ေလာကသားတုိ႔ လုိက္စားသည့္အရာ
ဒီေလာက အေပ်ာ္အပါးတက္မက္မႈ
မယွဥ္ႏုိင္ ကယ္တင္ရွင္ေမ့ထားေသာအရာ
မၿငိမ္းႏုိင္မီးကုိ ေအာင္ျမင္ႏုိင္ဖုိ႔ရာ

VERSE 3
သူငယ္ခ်င္းသစ္ေတာင့္တသူမ်ား မေျပးဘဲေလ
ဘယ္နား၌ ရွာ၍ ရအံ့နည္း
ကယ္တင္ရွင္လာကာ ဒူးေထာက္ပါ
သခင့္ထံ၌သာ စံုလင္ပါလိမ့္မည္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.