ရိတ္သိမ္းခ်ိန္

>>>Download

ေတးေရး - ေစာ၀င္းလြင္
ေတးဆုိ - ခ်စ္စမ္းေမာင္
Band: MYC
Studio: PTL

VERSE
ေရာင္ျခည္လင္းျဖာထြက္လာ ေ၀ဟင္ဟုိးမုိးျမင့္ထက္မွ
တိမ္ျဖဴလႈိင္း ေပ်ာ္ျမဴးစြာ မထင္မွတ္ေသာ ေန႔ရက္တစ္ရက္မွာ
သံစဥ္မ်ားေပၚထြက္လာ ႏုိင္ငံသစ္ခ်ီးမြမ္းက်ဴးသံ
ကယ္တင္ျခင္းခံရသူ ကယ္ယူမည့္ေန႔ရက္ေရာက္လာ

PRE-CHO
ကုိယ္ေတာ္ရွင္ျပန္ၾကြေရာက္၍လာမည္
ယံုသူကယ္တင္ျခင္းရရွိခဲ့ၿပီ
သင္သည္ ကယ္တင္ျခင္း စိတ္ခ်ရၿပီလား

CHORUS
ျပန္လည္ရိတ္သိမ္းျခင္း ေယ႐ႈလမ္းေလွ်ာက္လွမ္းၾကသူ
ေ၀ဒနာမ်ားကင္းရွင္း ၿငိမ္သက္ျခင္းမ်ားရရွိရန္
ကိုယ္ေတာ္ျပင္ဆင္ထားသည့္အခ်ိန္
ကုိယ္ေတာ္ျပင္ဆင္ထားသည့္အခ်ိန္ ထုိေန႔ရက္မွာ

BRIDGE
ေျပာင္းလဲလုိက္ပါ သင့္ရဲ႕အသက္တာ
ဆက္ကပ္လုိက္ပါ ခရစ္ေတာ္အတြက္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.