ဘ၀အာမခံေပးမယ့္သူ

>>>Download

ေတးဆုိ - ရင္ဂုိ

VERSE 1
ၾကင္နာမႈေတြ တကယ္ေခါင္းပါး စစ္မက္ေဘးဒဏ္ေတြ
ေနရာတကာမွာ ျဖစ္ပ်က္ေနဆဲ
ဆာငတ္မြတ္ျခင္းေတြနဲ႔ ဘ၀နိဂံုးခ်ဳပ္ရသူေတြ
တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ မၾကားရက္ မ႐ႈရက္စရာ

VERSE 2
ေလလႈိင္းသတင္းသံေတြ ညီအစ္ကုိခ်င္းေတာင္ မလုိအမုန္းထား
မိသားစုအတြင္းေရးေတြ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းေတြ မရွိေတာ့ပါလား
စိတ္ေသာကလႈိင္းဂယက္ေတြၾကား နစ္ေမ်ာရင္း အသက္ရွင္သူေတြ
လြတ္ေျမာက္ဖုိ႔အတြက္ ကယ္တင္ရွင္တစ္ပါးကုိသာ
ေအာ္ဟစ္ညည္းသံေတြ

CHORUS
သင့္ဘ၀ရဲ႕ အာမခံေပးမယ့္သူ တစ္ေယာက္ရွိတယ္
သူသာလွ်င္ ကယ္တင္ပုိင္ရွင္
သူသာလွ်င္ အရာအားလံုး ဖန္ဆင္းရွင္
ေယ႐ႈ ေယ႐ႈဘုရားသာလွ်င္
ႏွစ္သိမ့္မႈကုိ ေပးပုိင္ရွင္ သခင္တစ္ပါးတည္းသာလွ်င္ရွိတယ္
အုိ ခ်စ္မိတ္ေဆြ ဒူးေထာက္၀န္ခ်လ်က္ သခင့္ထံခ်ဥ္းကပ္ပါ
ေနာင္တမ်က္ရည္နဲ႔ လွမ္းခဲ့ပါေတာ့

VERSE 3
ငုိယုိျခင္းအသံေတြကမစဲ သဘာ၀ရဲ႕အျဖစ္အပ်က္ေတြ
ေနရာတကာမွာ စုိးမုိးေနဆဲ
ေသမင္းရဲ႕သားသမီးေတြ တျဖည္းျဖည္းမ်ားလုိ႔လာၿပီ
ဒီေလာကႀကီးထဲ အျပစ္မဲ့ကေလးေလးေတြ ရင္နင့္ရရွာၿပီ


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.