ထာ၀ရလမ္းမွန္

>>>Download

ေတးေရး - ေစာဆင္ဘုိ
ေတးဆုိ - ေရဗကၠ၀င္း

VERSE 1
ကမၻာေပၚမွာ မ်ားျပားတဲ့လူသားတုိ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ေရွ႕႐ႈလုိ႔ လုိက္ရွာၾက
ရာထူး စည္းစိမ္ ဂုဏ္ေငြနဲ႔ ၿပီးျပည့္စံုလုိ႔ ဒြိဟျဖစ္ေနတယ္
တကယ္ဆုိရင္ ဘုရားေပးတဲ့ဥာဏ္အသိနဲ႔ စဥ္းစားၾကည့္ပါ လူ႕ဘ၀ရဲ႕အသက္တာကုိ
တိမ္လုိေမ်ာလုိ႔ ေလတုိက္ရင္းလြင့္ေပ်ာက္ကြယ္ကာ သိမွတ္ဖုိ႔ရန္သာ

CHORUS
ဒီေလာကဘ႑ာမ်ားစြာရွိေပမယ့္လည္း ေနာက္ဆံုးေန႔မွာေတာ့ နိစၥ၀ါးမ်ဳိျခင္းကုိ
ခါးစည္းလုိ႔သာခံ တည္ၿမဲျခင္းေတြ ဘယ္မွာလဲ
ခုိင္ၿမဲတဲ့ အေျဖမွန္တစ္ခုကုိ သိခ်င္စိတ္ေတြ ျပင္းထန္လုိ႔ေန

VERSE 2
ေမွ်ာ္ေနသူ လမ္းမွားေရာက္ လူသားအတြက္ ခြင့္လႊတ္ျခင္းနဲ႔ ေႏြးေထြးတဲ့ေမတၱာရွင္
ျပန္လာခဲ့ပါ အျမန္ဆံုး ခ်စ္သားငယ္ရယ္ အၿမဲတမ္း ဖိတ္ေခၚေန
အေမွာင္ကမၻာေျမ အားလံုးေသာလူသားအတြက္ အနိစၥလမ္းမွ ကင္းေ၀းတဲ့လမ္းမွန္သုိ႔
ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ ၿငိမ္သက္ျခင္း ေပးစြမ္းသူကုိ ႏွလံုးသားနဲ႔ ယံုၾကည္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.