ပန္းတုိင္ဆီ

>>>Download

ေတးေရး - စံပီး
ေတးဆုိ - စံပီး

VERSE
ကုိယ္တုိင္ေရြးခဲ့တဲ့လမ္း ေန႔စဥ္ ျဖတ္သန္းရင္းေလ
ေရႊေရာင္ေတာက္ပ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ပန္းတုိင္ အျမန္ေရာက္ခ်င္ၿပီ
မပီျပင္ ၀ုိးတ၀ါးပံုရိပ္အျဖစ္သာ ျမင္ေတြ႕ခုိက္မွာ
လႈိင္းေတြက ျပင္းထန္ခဲ့ ေလွငယ္ ရင္ဆုိင္ေနရင္း ေမာပန္းခ်ိန္

CHORUS
ေခၚသံကုိ ထူး သူဟာ မေရွာင္ဖယ္ခဲ့ဘူး
လႈိင္းထန္တဲ့ ေန႔ေတြညေတြ ေက်ာ္ျဖတ္ အားသစ္ကုိေပး
ပန္းတုိင္ မုိင္ေထာင္ခ်ီေ၀းလည္း ရင္ဆုိင္ေရွ႕ဆက္
ပဲ့ကုိင္ေပးသူ ကုိယ္ေတာ္ဘုရားျမတ္သခင္
အနားမွာ သူရွိခဲ့ၿပီ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.