စိတ္ခ်

>>>Download

ေတးေရး - ေသာမတ္(စ္)
ေတးဆုိ - ငယ္ဆူး (OKARA)

VERSE 1
စိတ္ခ် ငါ ကြမ္းယာ ေဆးလိပ္ျဖတ္မယ္
စိတ္ခ် ငါ့အပါးမွာ အမ်ားနဲ႔မကဲပါ
စိတ္ခ် ငါမင္းကုိ အဲေလာက္ထိခ်စ္တာ
စိတ္ခ် စမ္းပါ ငါ့ကုိနင္ေလ
စိတ္ခ် နင္လုိရာအတုိင္း ျဖစ္ေစမယ္

VERSE 2
စိတ္ခ် ငါမနက္ျဖန္ အရက္မေသာက္ေတာ့ပါ
စိတ္ခ် ငါမေကာင္းတာအားလံုးစြန္႔မယ္
စိတ္ခ် ငါမင္းကုိ အဲေလာက္ထိခ်စ္တာ
စိတ္ခ် စမ္းပါ ငါ့ကုိနင္ေလ
စိတ္ခ် နင္လုိရာအတုိင္း ျဖစ္ေစမယ္

CHORUS
စိတ္ခ် လုိေသးတာရွိရင္ေျပာပါ
စိတ္ခ် ငါနားေထာင္လုိက္နာပါ့မယ္
စိတ္ခ် ဟာကြက္ေတြ မရွိေစရပါ
စိတ္ခ် လက္ခ် အားလံုးအတိက်
(စိတ္ခ်လုိက္ေတာ့)

VERSE 3
စိတ္ခ် ငါမနက္ျဖန္ ဘုရားေက်ာင္းတက္မယ္
စိတ္ခ် ငါတရားေတာ္လမ္းအတုိင္း လုိက္မယ္
စိတ္ခ် ငါမင္းကုိ အဲေလာက္ထိခ်စ္တာ
စိတ္ခ် စမ္းပါ ငါ့ကုိနင္ေလ
စိတ္ခ် နင္လုိရာအတုိင္း ျဖစ္ေစမယ္


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.