ကုိယ္ေတာ္နဲ႔ေ၀းသြားလုိ႔မျဖစ္ဘူး

>>>Download

ေတးေရး - ေယာ္တီဖာ
ေတးဆုိ - ေစာ၀င္းလြင္

VERSE 1
ဘုရားကေပးတဲ့ ေမတၱာ ဘုရားကေပးတဲ့ ေကာင္းႀကီး
ကုိယ္ကုိယ္တုိင္သာ ဆင္ျခင္သံုးသပ္ရင္
ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိ ေပ်ာက္ဆံုးျခင္းမရွိ
အစဥ္ထာ၀ရရွိေန

VERSE 2
၀မ္းနည္းျခင္းေတြ ေဘးဖယ္ စိတ္ပ်က္ျခင္းေတြ စြန္႔ပစ္
ကုိယ္ေတာ္ရွင္သာ ဘ၀အတြက္ လမ္းျပရွင္
ေနာက္လွည့္ၾကည့္မေနနဲ႔ ေနာက္သုိ႔လွည့္မျပန္နဲ႔
အစဥ္သာ ကုိးစားပါ

CHORUS
ကုိယ္ေတာ္နဲ႔ေ၀းသြားလုိ႔မျဖစ္ဘူး ေ၀းသြားလုိ႔မျဖစ္ဘူး
ကုိယ္ေတာ္ရွင္သာ ဘ၀အတြက္ ေပးစြမ္းရွင္
လံုး၀ စိတ္မေလွ်ာ့ဘူး လံုး၀ စိတ္မပ်က္ဘူး
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ႏွင့္အတူ ကုိယ္ေတာ္ရွင္ရွိေန

BRIDGE
ေနထုိင္စားေသာက္ဖုိ႔ ကုိယ္ေတာ္ေပးေန
ယံုၾကည္ကုိးစားလုိ႔ ရွင္သန္ရင္း
ေပ်ာ္ရႊင္ ၀မ္းနည္းျခင္း ဘ၀ေရွ႕ေရးမွာ
အင္အား ခြန္အားေပးထား

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.