အဆံုးမရွိတဲ့အခ်စ္

>>>Download

ဆုိ - ညီပုေလး၊ ဘုိဘုိ

VERSE 1
(ဒါ ဒါ ဒါ ဒါ ဟာ… ဒါ ဒါ ဒါ ဒါ အုိး အုိ အုိ)
ပ်က္စီးမယ့္ ႏွလံုးသားရဲ႕အခ်စ္ အခ်စ္မရွိတဲ့ခႏၶာ
ခံစား လူသားတစ္ဦးရဲ႕အျမင္
အေၾကာင္းမရွိဘဲ အမုန္းပြားတဲ့စိတ္ စိတ္ထားမ်ားဖယ္ကာ
သခင္ဘုရား အသက္အးျဖင့္ ဆပ္ကာ
ဒါ ဒါ ဒါ ဒါ ဟာ… ဒါ ဒါ ဒါ ဒါ အုိး အုိ အုိ

CHORUS
ေပ်ာ္ရႊင္ခ်ိန္ ၀မ္းနည္းျခင္းေတြ႕ခဲ့ရ ေလာကရဲ႕ဒုကၡအလယ္မွာ သခင္ဘုရားသာ
အ႐ႈံးအျမတ္မရွိေပးထားတဲ့ သူ႕ရဲ႕အခ်စ္ သူ႕ေမတၱာမ်ား မကုန္ခမ္းပါ
အားနည္းမ်ားအမႈမ်ားနဲ႔ ေတြ႕ခဲ့ရ ျဖစ္ပ်က္ခ်ိန္မွာ
ကုိယ္ေတာ္ရွင္အဖသာ ျပည့္၀ေသာ ခြန္အားေပးသူ

VERSE 2
(ဒါ ဒါ ဒါ ဒါ ဟာ… ဒါ ဒါ ဒါ ဒါ အုိး အုိ အုိ)
ၿပီးဆံုးခဲ့ ေရြးမရတဲ့အမႈ အမႈမ်ားအတြက္ေျခကာ
သခင္ဘုရား လက္တြင္းသုိ႔အပ္ထား
မွားၿပီးတဲ့အမွားမ်ား ဒို႔ဆက္ ဆက္မမွားဖုိ႔ျပင္ရန္
သခင္ဘုရား နာမေနာက္လုိက္ကာ
ဒါ ဒါ ဒါ ဒါ ဟာ… ဒါ ဒါ ဒါ ဒါ အုိး အုိ အုိ

ENDING
(ဒါ ဒါ ဒါ ဒါ ဟာ… ဒါ ဒါ ဒါ ဒါ အုိး အုိ အုိ)


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.