မရွိ

>>>Download

ေတးေရး - စံပီး
ေတးဆုိ - စံပီး

ဟာေလလုယာ ဟာေလလုယာ
ဟာေလလုယာ ဟာေလလုယာ

VERSE
ေကာင္းကင္ဘံု၌ ရွိေတာ္မူေသာ
ကုိယ္ေတာ္ရွင္အား ခ်ီးမြမ္း ခ်ီးမြမ္းဖုိ႔ရန္ သတ္မွတ္ခ်ိန္မရွိပါ
ဆုိးေပလူမုိက္ ႀကီးျမတ္ေသာသူ
ကုိယ္ေတာ္ရွင္၌ ခြဲျခား ခြဲျခားဖုိ႔ရန္ အတန္းအစားမရွိပါ

PRE-CHO
ယုဒမရွိ ေဟလသလည္းမရွိ
ေက်းဇူးေတာ္ႀကီးျမတ္လွ အားလံုးအတူ ခ်ီးမြမ္း

CHORUS
ဟာေလလုယာ ဟာေလလုယာ
ဟာေလလုယာ ဟာေလလုယာ

VERSE 2
အမဲအျဖဴ လူသား အားလံုးအျပစ္အတြက္
ကရာနီ၌ အေသြးျမတ္ အေသြးျမတ္သြန္းရန္ ျငင္းဖုိ႔ရန္မရွိပါ
နက္ျဖန္ေန႔အတြက္ ခ်ီးမြမ္းသီခ်င္းပါ
ကုိယ္ေတာ္မွတစ္ပါး ကၽြႏ္ုပ္တြက္ ကၽြႏု္ပ္တြက္ ၀ါၾကြားဖုိ႔ရန္မရွိပါ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.