ေကာင္းေသာေျမ

>>>Download

ေတးေရး - အင္ဗ်ဲမ္းေလး
ေတးဆုိ  - စံပီး

VERSE 1
အကၽြႏ္ုပ္ရဲ႕ ႏွလံုးသားေျမကုိ ထြန္ယက္ပါ
ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ေရနဲ႔ ကၽြႏ္ုပ္အထဲမွ ဆူး
မာေက်ာေသာ မာနေက်ာက္ခဲစေတြ
ရွင္းထုတ္ေပးမူပါ အမုိက္ဒု႐ိုက္မ်ား

VERSE 2
အကၽြႏ္ုပ္ရဲ႕ ႏွလံုးေျမမွာ ေျမၾသဇာ
အသီးမ်ားေ၀ဆာဖုိ႔ ႀကံဳေတြ႕ေစလုိ႔
မေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ မလုိလားတဲ့အျဖစ္အပ်က္ေတြ
သခင့္ရဲ႕လက္ေတာ္နဲ႔ စုိက္ပ်ဳိးမူပါ

CHORUS
(ေကာင္းေသာေျမ ေကာင္းေသာေျမ
ကုိယ္ေတာ္ရဲ႕ေမတၱာျဖင့္ ျပဳစုပါ
ေကာင္းေသာေျမ ေကာင္းေသာေျမ
ကၽြႏ္ုပ္ဘ၀တစ္ခုလံုးကုိ
  1 -- ေကာင္းေသာေျမျဖစ္ေစ
  2 -- ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားေစ)
ေကာင္းေသာေျမ


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.