လုိအပ္ခ်က္

>>>Download

ေတးေရး - အင္ဗ်ဲမ္းေလး
ေတးဆုိ - အင္ဗ်ဲမ္းေလး

VERSE 1
ၿပီးခဲ့တဲ့ဘ၀ေတြကုိ ေတြးၾကည့္ရင္း ေမာေနဖုိ႔
အခ်ိန္မရွိဘူး ဒုိ႔ သြားၾကမယ္ေဟ့ ဒုိ႔ ခရီးဆက္မယ္ေဟ့
မေျပာင္းလဲတဲ့ ဂတိေတာ္နဲ႔ လမ္းဆံုးထိပုိ႔ေဆာင္ခဲ့
ခါနန္ျပည္ႀကီး ဒုိ႔ သိမ္းပုိ္က္ႏုိင္ၿပီ သခင္ေက်းဇူးေတာ္ျဖင့္

CHORUS
ပင္လယ္နီႀကီးလည္း ထားခဲ့ၿပီ ကႏၱာရခရီးလည္း ျဖတ္ခဲ့ၿပီ
ကုိယ္ေတာ္မပါဘဲ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ဘယ္ကုိမွ မသြားေတာ့ပါ
အစြမ္းအစေတြနဲ႔ စည္းစိမ္ဥစၥာ ဓနေငြ ေကာင္းႀကီးေတြထက္
ကုိယ္ေတာ္ကုိယ္တုိင္ပဲ ကၽြႏ္ုပ္အလုိရွိပါ၏
ကုိယ္ေတာ္ကုိယ္တုိင္ပဲ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အလယ္၌ ရွိေနရင္
အရာရာအားလံုး ၿပီးျပည့္စံုၿပီ


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.