ေကာင္းျမတ္ေသာဘုရားရွင္အားခ်ီးမြမ္းၾက (?)

>>>Download

VERSE
ဒီကမၻာတ၀ွမ္းလံုးရွိ ကမၻာသူ ကမၻာသားမ်ားတုိ႔ ခ်ီးမြမ္း
ဒီကမၻာတ၀ွမ္းလံုးရွိ ကမၻာသူ ကမၻာသားမ်ားတုိ႔ ခ်ီးမြမ္း
ဒီကမၻာတ၀ွမ္းလံုးရွိ ကမၻာသူ ကမၻာသားမ်ားတုိ႔ ခ်ီးမြမ္း
ဒီကမၻာတ၀ွမ္းလံုးရွိ ကမၻာသူ ကမၻာသားမ်ားတုိ႔ ခ်ီးမြမ္း
ကုိယ္ေတာ္၏ က႐ုဏာ္ေတာ္ႏွင့္ေက်းဇူး
ေနာင္လာ ေနာက္သားမ်ား အစဥ္အဆက္တုိင္ေအာင္

CHORUS
ခ်ီးမြမ္းပါမည္ ဟာေလလုယာ ဟာေလလုယာ
ခ်ီးမြမ္းပါမည္ ဘုရားရွင္အား
ခ်ီးမြမ္းပါမည္ ဟာေလလုယာ ဟာေလလုယာ
ခ်ီးမြမ္းပါမည္ ဘုရားရွင္အား သီခ်င္းဆုိၾက

BRIDGE
(ေန႔ရက္တုိင္း ေကာင္းျမတ္ေသာ ဘုရားရွင္အား ခ်ီးမြမ္းၾက)

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.