ႀကီးျမတ္ေသာဘုရား

>>>Download

ေတးဆုိ - ေကာင္းေကာင္း

VERSE 1
ႀကီးျမတ္ေသာဘုရင္ ဘုန္းတန္ခုိးနဲ႔ျပည့္
တစ္ေလာကလံုး ရႊင္လန္း တစ္ေလာကလံုး ရႊင္လန္း
အလင္းနဲ႔လႊမ္းၿခံဳထား အေမွာင္ေျပး၍ ပုန္းကြယ္သြား
သခင့္သံၾကား တုန္လႈပ္ သခင့္သံၾကား တုန္လႈပ္

CHORUS
ႀကီးျမတ္ေသာဘုရား ခ်ီးမြမ္း ကၽြႏ္ုပ္နဲ႔အတူ သီက်ဴးေလ
ႀကီးျမတ္လွသည့္အေၾကာင္း လူတုိင္း ျမင္သိေစ

VERSE 2
ေခတ္အဆက္ဆက္တုိင္ေအာင္ စုိးမုိးအၿမဲအခ်ိန္တုိင္း
အစနဲ႔အဆံုး ဘုရား အစနဲ႔အဆံုး ဘုရား
ခမည္းေတာ္ သားေတာ္ႏွင့္ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္
ျခေသၤ့နဲ႔သုိးသငယ္ ျခေသၤ့နဲ႔သုိးသငယ္

BRIDGE
နာမတကာတုိ႔ရဲ႕အထက္မွာ သူသာ ခ်ီးေျမႇာက္ျခင္း ထုိက္တန္
ကုိယ္ေတာ္ႀကီးျမတ္ေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္ သီက်ဴးမည္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.