ရိတ္သိမ္းခ်ိန္

>>>Download

VERSE
၀မ္းေျမာက္ဖြယ္ေသာ သမၼာတရား/မဂၤလာစကား ေဟာေျပာပါစုိ႔ လူငယ္မ်ား
ဒီကမၻာေပၚမွာ မသိေသးေသာသူမ်ားစြာ
ခရစ္ေတာ္ရွင္မိန္႔ေတာ္မူခဲ့ ရိတ္သိမ္းရန္အတြက္ ၀ိညာဥ္အတြက္
လူငယ္လူရြယ္ လုပ္အားနဲ႔ ရိတ္သိမ္းခ်ိန္

CHORUS
အသက္၀ိညာဥ္မ်ား ေျမာက္မ်ားစြာ ေလာကလယ္ကြင္းႀကီးထဲမွာ
ရိတ္သိမ္းခံရန္ သင့္ကုိေမွ်ာ္ေနၿပီ
လယ္ျပင္ေတြမွာ အသီးအႏွံေတြ အခ်ိန္တန္ၿပီမုိ႔ မွည့္ကာေန
အသက္၀ိညာဥ္မ်ား ေျမာက္မ်ားစြာ ေလာကလယ္ကြင္းႀကီးထဲမွာ
ရိတ္သိမ္းအခ်ိန္တန္ၿပီ လာ သြားၾကမယ္
ရိတ္သိမ္းအခ်ိန္တန္ၿပီ လာ သြားၾကမယ္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.