အေဖာ္မြန္

>>>Download

ေတးဆုိ - ေစာကုိကုိေအာင္

VERSE 1
ကုိယ္ေတာ္ရွင္ ကယ္တင္ရွင္ ၀န္ေလးမႈမ်ားစြာ
အကၽြန္တုိ႔ ပုိၿပီး လုိက္ခဲ့ၿပီ
စိတ္ဆင္းရဲမႈမ်ား ေသာကဒုကၡမ်ားစြာ
ကၽြႏ္ုပ္မေတြ႕ရေစသား

VERSE 2
မွန္ကန္ရာညႊန္မူပါ ေလွ်ာက္လွမ္းသည္လမ္းမွာ
တကယ္စံုစမ္းျခင္း မ်ားလြန္းၿပီ
ကၽြႏ္ုပ္အေတြးဦးေႏွာက္မ်ား ႐ႈပ္ေထြးျခင္းအျပည့္နဲ႔ပါ
ကုိယ္ေတာ္ရွင္ရယ္ ကယ္မူပါ

PRE-CHO
၀ုိ ၀ူး ၀ုိး ဒုကၡျမစ္ေရ ပုတ္ခတ္ေပါ့ ဒီေရလႈိင္းဂယက္ၾကားမွာ
ခင္မင္တဲ့မိတ္ေဆြ အေ၀းသုိ႔ ေရွာင္ခြာသြား
၀ုိ ၀ူး ၀ုိး ေအးျမစမ္းေရတစ္ေပါက္ တုိက္ေပါ့
အေဖာ္မြန္တစ္ေယာက္ကုိ ရွာမိတယ္
ဘယ္သူမ်ားလဲ သူဘယ္နားမွာ
သူ ဘယ္သူမ်ားလဲ သူဘယ္နားမွာ
သူ ဘယ္သူမ်ားလဲ သူဘယ္နားမွာ ရွိေနသလဲ

CHORUS
သူဟာ လုိေနတဲ့ အားနည္းခ်က္ေတြ နားလည္
ထာ၀စဥ္တည္ေနတဲ့ ေအးျမ ေမတၱာနဲ႔
ေနာက္ဆံုးဆုိး ကမ္းကုန္ဆုိးလည္း
သူခြင့္လႊတ္ျခင္းခ်င္ၿမဲ
အဖဘုရားသာ ကၽြႏု္ပ္အစြမ္းသတၱိျဖစ္ေစတယ္
အဖဘုရားသာ ၀ုိ ၀ူး ၀ုိး ထာ၀ရမေျပာင္းလဲတဲ့ အေဖာ္မြန္ပဲ


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.