ကမၻာအုိ

>>>Download

ေတးေရး - အင္ဗ်ဲမ္းေလး
ေတးဆုိ - ျဖဴျဖဴေက်ာ္သိန္း

VERSE 1
ကုိယ္ေတာ္ကုိ ခ်စ္ပါ၏ သစၥာစကား ဖြင့္အံမယ့္အခ်ိန္
ျမန္းဆင္ေပးပါ ကုိယ္ေတာ္ရဲ႕ဘုန္းတန္ခုိးျဖင့္
ထာ၀ရလႊမ္းၿခံဳေပးမယ့္ အစဥ္ခ်ီးမြမ္းျခင္း ထုိအရပ္

VERSE 2
လိမ္လည္လွည့္ျဖားမႈမ်ား သစၥာပ်က္ေဖာက္ျပန္ျခင္းေတြ
ၾကာေလမ်ားလာ ညစ္ညဴးတဲ့ေလာကႀကီးအား
ဖ်က္ဆီးသင့္ပါလ်က္နဲ႔ ကုိယ္ေတာ္ရဲ႕ေမတၱာႀကီးမား

CHORUS
ဒီရင္ခြင္ထဲက ကုိယ္ေတာ္ကုိခ်စ္တဲ့အေၾကာင္း
ေျပာမ၀ႏုိင္ေအာင္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ေျပာခ်င္ၿပီ
ဒီ၀ိညာဥ္တြင္းက ကုိယ္ေတာ္ကုိေတာင့္တလုိ႔
လြမ္းဆြတ္ပါ၏ ဆာငတ္မြတ္သိပ္ေနၿပီ
ေကာင္းကင္တံခါးႀကီး ဖြင့္လွစ္ပါေတာ့ ကုိယ္ေတာ္ကုိ ျမင္ေတြ႕ဖုိ႔
ကၽြႏ္ုပ္ရင္ထဲက ရွိတဲ့ဆႏၵ လွ်ပ္တျပတ္နဲ႔ ျဖစ္လာႏုိင္တယ္
ကိုယ္ေတာ္ စိတ္ရွည္ေတာ္မူေသာေၾကာင့္
ကုိယ္ေတာ္ သည္းခံေတာ္မူေသာေၾကာင့္
ကမၻာႀကီးရွိေနေသး


No comments:

Post a comment

Note: only a member of this blog may post a comment.