ရြက္လြင့္

>>>Download

ေတးေရး-ခုိင္သစ္ေအာင္
ေတးဆုိ - ေဇာ္ပုိင္

VERSE 1
ရြက္လြင့္ဆဲပဲ ေလွငယ္ဟာလႈပ္ရွား
လႈိင္းတံပုိးေတြ ေလမုန္တုိင္းေတြ ေရး
ၾကမ္းတမ္းေနလည္း ေလွငယ္ေလးဟာ ဆက္သြား
အားကုိးရာ ကုိယ္ေတာ္ရွိခဲ့

PRE-CHO
႐ႈံးနိမ့္ျခင္းေတြ႕ႀကံဳရေနတတ္လည္း
ဘယ္ေတာ့မွ ေနာက္မဆုတ္ဘူး
တကယ္ဆုိ ေရွ႕ဆက္ဖုိ႔ရန္ ခြန္အား

CHORUS
ထာ၀စဥ္ လံုၿခံဳေႏြးေထြး ဘ၀မွာ အားအင္ အစဥ္ေပး ရြက္လြင့္
အနားမွာ ကုိယ္ေတာ္ရွိခဲ့အၿမဲအစဥ္
အေျခအေနအခ်ိန္မ်ား ဆုိးရြား ဒုကၡမုိးေတြ ထန္ေနလည္း ရြက္လြင့္
အနားမွာ ကိုယ္ေတာ္အားေပးအၿမဲစဥ္ ရြက္လြင့္ အားအင္ရွိခဲ့

CHORUS
ရြက္လြင့္ဆဲပဲ ကုိယ္ေတာ္နဲ႔ဆုိ မပူဘူး
ဒုကၡေတြ သူေျဖရွင္းေပး
ကေလးတစ္ေယာက္အတုိင္းပဲ ပူပင္မႈေတြ ေပ်ာက္သြား
အနီးအနားမွာ ကုိယ္ေတာ္ရွိခဲ့ ေရး

BRIDGE
ရင္ဆုိင္မယ္ေရွ႕ဆက္ သူခြန္အားေပး
ဘယ္ေတာ့မွ ေနာက္မဆုတ္ဘူး
တကယ္ဆုိ ေရွ႕ဆက္ဖုိ႔ရန္ခြန္အား
ထာ၀စဥ္ ထာ၀စဥ္ အားေပး

ENDING
ကုိယ္ေတာ္နဲ႔ ရြက္လြင့္ ကုိယ္ေတာ္နဲ႔ ရြက္လြင့္
ကုိယ္ေတာ္နဲ႔ ရြက္လြင့္ ေရး
အေျခအေနအခ်ိန္ခါဆုိးရြား ဒုကၡလႈိင္းေတြထန္စဥ္
ရြက္လြင့္ ရြက္လြင့္ ရြက္လြင့္


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.