ေလာင္ကၽြမ္းေစပါ

>>>Download

VERSE
ေယ႐ႈ ကုိယ္ေတာ္သာ ကၽြႏု္ပ္ရဲ႕အလံုးစံု
ကုိယ္ေတာ္ျပဳေသာ အံ့ဘြယ္နက္နဲ ခ်စ္ျခင္း
ကားတုိင္မွာ ကၽြႏု္ပ္ရဲ႕အျပစ္ ေဆးေၾကာခဲ့
ဤေမတၱာေတာ္ ကၽြႏု္ပ္ ေထြးပုိက္ဦးမည္ စိတ္ေတာ္ႏွင့္ေတြ႕ရန္

PRE-CHO
လက္ေတာ္၀ယ္ ကၽြႏ္ုပ္အပ္ႏွံ
ရွင္းလင္းေစပါ ကုိယ္ေတာ္၌သာ

CHORUS
အဆုိးအညစ္မ်ား ဖယ္ရွား အတြင္းရွိသမွ်အရာ
ႏွလံုးသားတြင္း ေလာင္ကၽြမ္း သခင္အတြက္သာ ေပးဆပ္
ေဆးေၾကာသန္႔စင္ၿပီး အမွားကင္းစင္ကာ
ထပ္၍ ေတာက္ေလာင္ေစ ဒီခႏၶာ စိတ္ ၀ိညာဥ္
မီးျပင္းတုိက္ ကၽြႏ္ုပ္အား

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.