ေကာင္းကင္႐ႈေမွ်ာ္ခင္း

>>>Download

ေတးဆုိ - ဂေရဟမ္

VERSE 1
ငါ့၀ိညာဥ္ စိတ္ပင္ပန္းလွၿပီ
ေနရာမွန္အိမ္အျပန္လမ္း
ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ေဖြရွာ ႏြမ္းလာေတာ့
လမ္းျပမယ့္အရွင္ ႏႈတ္ထြက္ဂတိေတာ္သည္
ငါ့အတြက္ေတာ့ ဘ၀ရဲ႕ အလင္းေရာင္ျခည္

CHORUS
မုိးေကာင္းကင္ တံခါးဖြင့္ရင္
မုိးေကာင္းကင္ တံခါးဖြင့္ရင္
ယံုၾကည္သူေတြ အထံေတာ္သုိ႔ သိမ္းဆည္းမည္ /
                     ဂုဏ္ေတာ္ခ်ီးမြမ္းလိမ့္မည္
(ျဖဴစင္သူေတြ ေျခေတာ္ရင္း ဦးညြတ္မည္)
မုိးေကာင္းကင္ ႐ႈေမွ်ာ္ခင္း

VERSE 2
ငါ့မ်က္ရည္ သုတ္သင္ေပးခဲ့ၿပီ
ပလႅင္ျဖဴေျခေတာ္ရင္း
၀ိညာဥ္ေတာ္ခ်ီေဆာင္ျခင္းခံရင္း
ၿငိမ္းေအးခဲ့ၿပီ ေဘးဒုကၡေတြသည္
ဘ၀အသစ္နဲ႔ အစျပဳခဲ့ပါၿပီ

VERSE 3
ငါ့၀ိညာဥ္ စိတ္ရႊင္လန္းလွၿပီ
႐ူပါ႐ံုဒီျမင္ကြင္း
ေရႊျပည္ေတာ္ ေအာင္ျမင္ခ်မ္းသာျခင္း
စီးဆင္းလ်က္ေန အသက္ရဲ႕စမ္းေရသည္
ထြန္းေတာက္လ်က္ မုိးေသာက္ဘုန္းေရာင္ျခည္

ENDING
မုိးေကာင္းကင္ ႐ႈခင္းတစ္ခုကုိျမင္
မုိးေကာင္းကင္ ထာ၀ရ႐ႈေမွ်ာ္ခင္း


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.