ထေလာ့လင္းေလာ့

>>>Download

ေတးဆုိ - မဒီ

CHORUS
ထေလာ့ လင္းေလာ့ ခုိင္းသည့္အမႈကုိ
သင္းေလာ့ သိမ္းေလာ့ ေစလႊတ္မႈ
သြားေလာ့ လင္းေလာ့ ခုိင္းသည့္အမႈကုိ
အသက္ထက္ဆံုး ကုိယ္ေတာ္၌ တည္ေစေသာ္

VERSE 1
ေကာင္းႀကီးမ်ားေပး၍ ဘုရားျမတ္အမႈေတာ္ကုိ ေဆာင္ရြက္
ကမၻာတ၀ွမ္း ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းနဲ႔ ျပည့္ေစပါ
ေတာင္းေလွ်ာက္သည့္ဆုမ်ား နားေညာင္းမစေတာ္မူပါ
ကုိယ္ေတာ္၌သာ တည္ေစပါ

VERSE 2
ဘုရားျမတ္အတြက္ ဆက္ကပ္ျခင္းျဖင့္ အမႈေတာ္ျမတ္ေဆာင္ရြက္
ကုိယ္ေတာ္ထံမွာ စြမ္းအားမ်ားနဲ႔ ျပည့္ေစပါ
ေလွ်ာက္ရမယ့္ လမ္းဆံုးပန္းတုိင္ ရွင္းလင္းျမင္ေစပါ
ကုိယ္ေတာ္၌သာ တည္ေစပါ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.